• La nostra acció educativa

  • Treballem per donar una atenció personalitzada que atengui les necessitats individuals i concretes de cada noi i noia que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats personals.
  • Pretenem dotar els i les nostres alumnes d’una sòlida base de coneixements perquè, integrant-los i aplicant-los, arribin a adquirir competències que els capacitin per responsabilitzar-se de les pròpies accions, aprenguin a conviure en comunitat i s’autorrealitzin com a persones.
  • Adoptem una metodologia didàctica activa, oberta i flexible, que possibiliti l’aprendre a aprendre.
  • Eduquem en la sensibilitat artística i musical i l’adquisició de destreses físiques i habilitats manuals.
  • Projectem l’educació més enllà de l’aula fent nombroses activitats formatives i esportives que ajudin els nois i les noies a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més àmplies.
  • Preparem els i les nostres alumnes per continuar els seus aprenentatges en diferents Escoles Professionals, fomentant hàbits de conducta social que els permeti, en un futur, desenvolupar diferents activitats en entorns socials i laborals diversos.