• Etapes educatives

  A l’escola  La Sagrera treballa amb una línea educativa i dóna atenció i suport als alumnes des dels 8/9 anys fins els 16/17, en les etapes Primària i Secundària de l’ensenyament obligatori.

  Això permet l’ensenyament en grups més reduïts i per tant l’atenció és més personalitzada, donant una millor atenció a la diversitat.

  Molts d’aquests alumnes inicien la seva escolaritat en règim d’Escolaritat Compartida. Facilitem aquesta modalitat ja que els permet beneficiar-se dels avantatges que suposa el fet de compartir activitats amb centres ordinaris, sense haver de renunciar a l’atenció personalitzada que rep a la nostra escola.

  Els aprenentatges, que els alumnes i les alumnes realitzen al llarg de la seva escolaritat a La Sagrera,  faciliten l´assoliment d´unes competències bàsiques, relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana i l’assoliment d’unes capacitats de caire general, tenint sempre com a referència el currículum de cada etapa. Aquestes competències els han de permetre progressar en el seu creixement personal, moure´s i desenvolupar-se en l´entorn que els envolta i realitzar diferents activitats en entorns socials i laborals diversos.

  Les mesures d’atenció a la diversitat que s’apliquen són:

  • Reforç d’un docent auxiliar al grup-classe.
  • Agrupament flexible quan l’activitat ho requereix
  • Adaptacions curriculars personalitzades mitjançant Plans de treball Individualitzat (PI)
  • Treball per Projectes Multidisciplinars
  • Integració de matèries per àmbits
  • Els Programes de Diversificació Curricular per a la Transició a la Vida Adulta (Aules Pre-Taller)