• Etapes educatives

  A l’escola  La Sagrera treballa amb una línea educativa, això permet l’ensenyament en grups més reduïts i per tant l’atenció és més personalitzada, donant una millor atenció a la diversitat.

  Educació Primària atèn els nens i nenes dels 8 fins als 12/13  anys i s´organitza en cicles. Molts d’aquests alumnes inicien la seva escolaritat en règim d’Escolaritat Compartida. Facilitem aquesta modalitat ja que els permet beneficiar-se dels avantatges que suposa el fet de compartir activitats amb centres ordinaris, sense haver de renunciar a l’atenció personalitzada que rep a la nostra escola.

   

  Els aprenentatges que els alumnes i les alumnes realitzen al llarg de la Primària faciliten l´assoliment d´unes capacitats bàsiques que els han de permetre progressar en el seu creixement personal, moure´s i desenvolupar-se en l´entorn que els envolta. Tenint com a referència el currículum de l’etapa. Se’ls proporciona una formació comuna, especificada a la Programació Anual de Centre i s’elabora un Pla individualitzat per a cada un dels nois i les noies que recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions d’acord amb les seves necessitats educatives.

   

  Les mesures d’atenció a la diversitat que s’apliquen són:

  • Reforç d’un docent auxiliar al grup-classe.
  • Agrupament flexible quan l’activitat ho requereix
  • Adaptacions curriculars personalitzades mitjançant Plans de treball Individualitzat
  • Treball per Projectes Multidisciplinars.

  L’Educació Secundària Obligatòria es defineix com una etapa del sistema educatiu que ha de donar resposta a tots els nois i totes les noies fins als 16/17 anys.

  Els aprenentatges que els alumnes i les alumnes realitzen al llarg de l’E.S.O. proporcionen una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana i l’assoliment d’unes capacitats de caire general que permetin els joves desenvolupar diferents activitats en entorns socials i laborals diversos

  L’educació secundària obligatòria, amb la finalitat de donar atenció a la diversitat de l’alumnat del centre, s’organitzen en dos cicles: el primer cicle comprèn primer i segon i es realitza en tres cursos acadèmics.   El segon cicle correspon a tercer i quart.

  Les mesures d’atenció a la diversitat que s’apliquen són:

  • Reforç d’un docent auxiliar al grup-classe.
  • Agrupament flexible quan l’activitat ho requereix
  • Adaptacions curriculars personalitzades
  • Integració de matèries per àmbits
  • Els Programes de Diversificació Curricular per a la Transició a la Vida Adulta (Aules Pre-Taller)

  Durant el quart curs, mitjançant tutories individualitzades i sessions informatives, s’orienta els nois i les noies vers els Programes de Formació i Inserció com una via d’accés al mon laboral.