• Serveis

  Menjador

  El temps del migdia és una franja horària, des de la una del migdia fins les tres de la tarda, que comprèn dos tipus d’activitats educatives i formatives: el dinar i l’esbarjo.

  Els responsables d’aquest servei són els mateixos docents del centre.

  El dinar.  L’estona del dinar implica una sèrie d’actituds que cal potenciar: saber menjar de forma adequada, respectar els companys de taula tot fent que el menjador sigui un espai agradable i tenir uns bons hàbits alimentaris menjant de tot.

  El menú de l’escola, és atès per l’empresa EUREST i segueix les consideracions necessàries d’una dieta equilibrada en nutrients (llegums, arròs, verdura, fruita, pasta, peix, carn…) A principis de mes es donen els menús a proposta de la dietista de l’empresa, supervisats per l’Equip Directiu del Centre.

  L’esbarjo.  Espai de relació i participació en diferents activitats, supervisades per l’equip docent,  que permeten els alumnes gaudir d’aquesta estona de descans.

   

  Acollida matinal

  Aquest servei  s’ofereix a les famílies d’Educació Primària  (i a les d’Educació Secundària que ho considerin necessari)  amb dificultats per conciliar l’horari familiar amb el laboral.

  Aquest servei és gratuït i l’horari és de 9 a 9,30.

   

  Logopèdia

  Té l’objectiu d’establir, facilitar i potenciar la comunicació i el llenguatge en tots aquells alumnes que ho precisen.

  La intervenció pedagògica de la logopeda dins el marc escolar té tres funcions específiques:

  • Valorar les necessitats educatives dels alumnes en relació amb els aspectes curriculars de l’àrea de llengua.
  • Col·laborar en la proposta o realització dels ajuts tècnics i suports necessaris perquè els alumnes desenvolupin les habilitats lingüístiques necessàries que els permeti relacionar-se amb el seu entorn i els serveixi d’accés al coneixement.
  • Atenció directa als alumnes, individual o en petits grups, realitzant l’avaluació logopèdica prèvia i dins o fora de l’aula quan l’activitat ho requereixi.

   

  Fisioteràpia

  La intervenció pedagògica dels fisioterapeutes dins el marc escolar té quatre funcions específiques:

  • Exercir la responsabilitat de les activitats de l’Educació Física i Psicomotricitat de l’Escola i coordinar les activitats de motricitat fina treballades als tallers.
  • Oferir tractaments individuals en casos concrets quan, per les seves particularitats, l’alumne ho precisi.
  • En casos concrets, facilitar a la família una visió global del problema, donant orientació i suport i assessorant-los quan s’hagin d’implicar en una rehabilitació.
  • Exercir la responsabilitat dels aspectes sanitaris del centre.

   

  Coordinació psicopedagógica i assessorament psicològic

  La responsabilitat del servei recau en la psicopedagoga i la psiquiatra del centre, amb les següents funcions:

  • Donar suport tècnic a l’equip docent (coordinació d’objectius, continguts, metodologies, necessitats educatives i projectes d’innovació),
  • Coordinació amb els mestres i els diferents professionals d’altres centres en els Projectes d’escolaritat Compartida, dels Serveis Socials, EAIA, centres de psicologia, CSMIJ… que els atenen.
  • Donar atenció personalitzada als alumnes realitzant l’avaluació psicològica, prèvia a l’ ingrés al centre.
  • Seguiment del procés evolutiu dels alumnes del centre en general.
  • Assessorament i informació als docents i les famílies sobre els diferents trastorns i patologies
  • Col·laborar en la relació tutors-família
  • Orientar a les famílies, de forma individual, en la seva tasca educativa i/o sanitària.